2017-07-03

Władze

Skład Zarządu , Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”  (na mocy Uchwał z XX Walnego Zgromadzenia Członków LGD „RW” z dnia 21 grudnia 2015 r. ):

Skład Zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”:

 

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes: Rafał Rozpara
Wiceprezes: Beata Trojanek
Wiceprezes: Romuald Gajewski
Sekretarz: Jacek Szymański
Członek Zarządu: Grażyna Kapaon
Członek Zarządu: Agnieszka Sosnowska
Członek Zarządu: Krzysztof Jezierski
Członek Zarządu: Katarzyna Kacpura
Członek Zarządu: Małgorzata Wielogórska
Członek Zarządu: Hanna Wronka

 

Rada Decyzyjna jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Do wyłącznej właściwości Rady Decyzyjnej należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lgd lokalnej strategii rozwoju. Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit.b i c wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy.

 

Skład Rady stanowią:

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący: Janusz Tomasz Czarnogórski
Wiceprzewodniczący: Renata Karyś
Sekretarz: Teresa Urbanowska
Członek: Przemysław Walczuk
Członek: Stanisława Dutkiewicz
Członek: Bożena Tlaga
Członek: Grzegorz Kaflik
Członek: Maciej Zalega
Członek: Żaneta Kozak
Członek: Bartłomiej Domagała
Członek: Łukasz Abramczyk
Członek: Janusz Pakuła

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący: Magdalena Suchenek
Wiceprzewodniczący: Henryk Ciok
Sekretarz: Waldemar Gnaś
Członek: Leon Palesa
Członek: Jan Getka

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się